Соглашение пользователя - Median Соглашение пользователя - Median

Услуга "Вызов медсестры домой для взятия анализов" звоните по номеру (044) 207 - 80 - 00 | Услуга "Тесты на COVID-19" звоните по номеру (044) 207 - 80 - 00

Звоните круглосуточно:
(044) 207-80-00 (044) 207-80-01 (093) 207-80-00
Обратная связь Забор анализов дома Запись на прийом

Публічний договір (угода) про надання медичних послуг

Приватне підприємство «МЕДІАН» (ліцензія на здійснення медичної практики АГ № 602108 видана 05 серпня 2011 р. МОЗ України) на базі власного Медичного центру «МЕДІАН», в особі генерального директора Батечко Анжели Петрівни, що діє на підставі Статуту, (надалі – «Виконавець», «МЦ»), на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовники», «Пацієнт»), разом іменовані надалі – Сторони, платні медичні послуги наявні у Виконавця відповідно до умов цього Публічного договору (угоди) про надання медичних послуг (далі - Публічний договір або Угода)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення термінів та понять:

Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником, умов Публічної оферти, у вигляді даного Публічного договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення відповідної онлайн форми на Сайті Виконавця і проставленням відмітки про прийняття умов цього Публічного договору. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї Угоди.

Замовник – особа, що уклала з Виконавцем даний Публічний договір (угоду) про надання медичних послуг на отримання медичних послуг.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Публічного договору та положень, викладених на Сайті Виконавця. Такими діями можуть вважатися: заповнення онлайн форми Замовником (Пацієнтом) на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, по телефону чи безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця; початок фактичного використання медичних послуг; оплата медичних послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Публічного договору.

Послуги (медичні послуги) – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Публічного договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них розміщені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

Публічна оферта – ця пропозиція невизначеному колу фізичних осіб укласти угоду з урахуванням викладених в ній умов.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://v2.median.kiev.ua, що є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які ним пропонуються.

Сторони — Замовник і Виконавець при одночасному їх згадуванні у цьому Публічному договорі.

1.2. Цей Публічний договір визначає порядок, умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Публічного договору є однаковими для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (замовлення та/або оплата медичних послуг Замовником та/або вчинення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Публічного договору Замовником та засвідчує факт його укладення.

1.3. Цей Публічний договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Замовника – з моменту, що настав раніше: здійснення замовлення та/або оплати послуг за цим Публічним договором або фактичного початку надання послуг. Публічний договір вважається укладеним у момент прийняття Замовником його умов (вчинення Підтверджуючих дій).

1.4. Умови Публічного договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цього Публічного договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Публічного договору на Сайті Виконавця. Нова редакція Публічного договору набуває чинності з моменту її затвердження та розміщення на Сайті Виконавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Публічного договору.

Замовник зобовʼязується регулярно перевіряти гіпер посилання «Публічний договір (угода) про надання медичних послуг» на відповідній сторінці Сайту Виконавця, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Публічного договору.

1.5. Укладенням цього Публічного договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Публічного договору та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та/або знаходиться в адміністраторів МЦ, а також надає свою згоду на збір, використання та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.6. Умови даного Публічного договору не поширюються на медичні послуги, що надаються МЦ за програмою медичних гарантій відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених між НЗСУ та Приватним підприємством «МЕДІАН».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Публічним договором Виконавець зобов’язується надати наявні у Виконавця медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Публічним договором.

2.2. Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до діючого Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

- надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі медичні послуги, відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування, профілактики та досліджень, що дозволені на території України, та є предметом цього Публічного договору;

- оформляти надані Замовнику медичні послуги, вести та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання послуг за цим Публічним договором, у відповідності до вимог чинного законодавства України;

- надавати Замовнику медичну документацію та інформацію, а також усі супутні документи, оформлені в процесі надання медичних послуг за цим Публічним договором, у межах і порядку, визначених чинним законодавством України;

- забезпечити Замовника кваліфікованим медичним персоналом;

- дотримуватись конфіденційності інформації про стан здоров’я Замовника, результатів медичних обстежень та оглядів, досліджень біологічного матеріалу;

- надавати медичні послуги на справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів, які застосовуються для надання послуг;

- здійснювати запис Замовника на прийом/консультації/дослідження тощо на підставі відповідного звернення Замовника (запису) на Сайті Виконавця, по телефону або безпосередньо в місцях провадження діяльності Виконавця;

- прийняти оплату за послуги визначені в п.2.2. цього Публічного договору.

3.2. Виконавець має право:

- вносити зміни до Прейскуранту цін, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця та/або в місцях провадження діяльності Виконавця чи іншим доступним способом;

- відмовити у наданні медичних послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Виконавця, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані медичні послуги, та/або у разі виявлення у Замовника під час обстеження захворювань, методи лікування яких не входять до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;

- достроково припинити надання медичних послуг Замовнику у випадку недотримання приписів (призначень) лікаря чи порушення умов цього Публічного договору або «Правил перебування пацієнтів» Приватного підприємства «МЕДІАН»;

- здійснювати аудіозапис телефонних розмов із Замовником;

- на відшкодування завданої Замовником матеріальної шкоди у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Публічним договором.

3.3. Замовник зобов’язаний:

- оплатити надані Виконавцем послуги в повному обсязі не пізніше дня їх отримання Замовником;

- оплатити послуги у повному обсязі до початку їх надання, у разі надання таких послуг по передплаті;

- своєчасно з’явитися до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час; у разі запізнення Замовник зобов’язаний повідомляти про це Виконавця заздалегідь, а у разі неможливості вчасного прибуття – узгодити інший зручний для Сторін час;

- приймати (отримувати) надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Публічного договору;

- своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги, які є предметом цього Публічного договору, у визначеному даним Публічним договором порядку;

- сумлінно та неухильно дотримуватись призначеного лікарем Виконавця лікування, інших вимог та рекомендацій в усній чи письмовій формі, правил внутрішнього розпорядку МЦ, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг;

- підписувати всі необхідні медично-правові документи, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Виконавця;

- у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання дитиною призначеного лікарями Виконавця лікування та/або обстеження;

- у разі виявлення недоліків в процесі отримання Замовником медичних послуг, які є предметом цього Публічного договору, повідомляти Виконавця про них негайно, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я медичного директора. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

3.4. Замовник має право:

- записатись на прийом/консультацію/дослідження тощо на сайті Виконавця або по зазначених на Сайті Виконавця телефонах чи безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавцем у визначений дату та час;

- вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг за цим Публічним договором;

- на зберігання Виконавцем таємниці про стан свого здоров’я (у видках законного представництва – про здоров’я своєї дитини чи іншої особи), про факт звернення за медичною допомогою, а також про діагноз та відомості, одержані під час медичного обстеження;

- ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією, оформленою в процесі надання медичних послуг за цим Публічним договором, у відповідності до чинного законодавства України, у порядку, визначеному Виконавцем;

- отримувати від Виконавця повну та достовірну медичну інформацію про стан свого здоров’я (у видках законного представництва – про здоров’я своєї дитини чи іншої особи) у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- отримувати достовірну та повну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування у зрозумілій формі;

- достроково розірвати Публічний договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем та в інших передбачених даним Договором випадках, повідомивши про це Виконавця письмово;

- приєднатись до цього Публічного договору в порядку та на умовах, визначених Виконавцем.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Вартість медичних послуг визначається згідно діючого Прейскуранту цін Виконавця, що діє на дату оплати медичних послуг та розміщений на Сайті Виконавця і в місцях провадження діяльності Виконавця.

4.2. Оплата послуг за Публічним договором здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно з Прейскурантом цін Виконавця.

Замовник може здійснити оплату на вибір:

в день фактичного надання медичних послуг (шляхом внесення оплати у національній валюті України в касу Виконавця);

авансовим (попереднім) платежем (шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, та відповідно до правил платіжної системи);

в день фактичного надання медичних послуг шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку МЦ;

в інший, не заборонений чинним законодавством України, спосіб.

Всі витрати з оплати несе Замовник.

4.3. Розрахунок за цим Публічним договором здійснюється в національній валюті України.

4.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 4 (чотири) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 4 (чотири) години до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються. Відмовою Замовника від послуг вважається повідомлення про таку відмову на електронну пошту чи телефони Виконавця, зазначені в цьому Публічному договорі та на Сайті Виконавця.

4.5. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта (або інший документ, що посвідчує особу) та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить 30 (тридцять) банківських днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення Замовнику вартості неотриманих Послуг.

4.6. У разі дострокового припинення відносин, що регулюються цим Публічним договором, з вини Замовника в тому числі через грубе або систематичне порушення Замовником умов цього Публічного договору, сплачені за послуги Замовником кошти не повертаються не залежно від того, чи скористався Замовник усім обсягом оплачених медичних послуг чи ні.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Медичні послуги відповідно до умов цього Публічного договору надаються медичними працівниками Виконавця за одним чи декількома фактичними місцями провадження діяльності, які зазначені на Сайті Виконавця, що погоджується Сторонами при попередньому записі Замовника через телефон, Сайт Виконавця чи особисто у місцях провадження діяльності Виконавця.

5.2. До початку надання послуг передбачених цим Публічним договором, Замовник обирає медичну послугу (чи сукупність послуг) передбачену Прейскурантом цін, та у разі потреби може отримати всю необхідну інформацію у адміністраторів МЦ чи за телефонами (044) 207-80-00, (044)207-80-01, (093) 207-80-00.

5.3. Замовник вправі обрати будь-яку послугу чи сукупність послуг наявних у Виконавця на Сайті Виконавця або за телефонами зазначеними на Сайті Виконавця та у п. 5.2. цього Публічного договору, або безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цю дату та час інших осіб. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується МЦ із Замовником.

5.4. Час та дату надання медичних послуг може бути змінено з ініціативи Виконавця якщо:

- виникли обставини непереборної сили, що унеможливлює надання медичних послуг лікарями та іншими медичними працівниками МЦ.

- якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень чи загрози життю або здоров’ю Замовнику тощо. При виникненні таких випадків медичні працівники Виконавця встановлюють наявність таких обставин та повідомляють Замовнику.

5.5. Замовник, заповнюючи онлайн форму на Сайті Виконавця підтверджує, що Виконавцем роз’яснено йому права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5.6. Послуги надаються Виконавцем у разі їх попередньої оплати Замовником, також оплата може бути здійснена Замовником в день надання Виконавцем послуг.

5.7. Медичні послуги, передбачені цим Публічним договором вважаються замовленими з моменту вчинення Підтверджуючих дій.

5.8. Виконавець може додатково повідомляти Замовника про дату та час надання медичних послуг електронною поштою чи за номером телефону, що були надані Замовником під час оформлення замовлення.

5.9. Якщо в ході надання послуг за цим Публічним договором виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково та оплачуються окремо.

5.10. У разі тимчасової відсутності обраного лікаря МЦ (відпустка, лікарняний тощо) Замовник має право обрати будь-якого іншого лікаря МЦ або, попередньо узгодивши із Виконавцем, перенести дату отримання послуг за згодою Сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Публічним договором Сторони несуть відповідальність, встановлену умовами цього Публічного договору та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець не несе відповідальність без вини, за ефективність лікування, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, яка виникла в процесі надання медичних послуг за цим Публічним договором в результаті:

– неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити чи будь-які медичні огляди;

– дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо);

– дострокового припинення даного Публічного договору з ініціативи Замовника;

– неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

– недотримання Замовником приписів та рекомендацій лікарів Виконавця та/або порушення лікувального режиму;

– розвитку захворювань чи патологій у Замовника, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Публічним договором;

– проведення самолікування;

– використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначались лікарями МЦ.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи усунені (зокрема, внаслідок хакерських атак, викрадення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Публічним договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Публічного договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища тощо); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Публічним договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

6.5. При настанні обставин, визначених у п.6.4. даного Публічного договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання та строку дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є документ, виданий уповноваженим органом у порядку встановленому чинним законодавством України.

6.6. Виконавець звільняється від відповідальності якщо настання шкоди чи ускладнень відбулось не з вини Виконавця.

6.7. Спірні питання, що можуть виникнути із умов та в ході виконання цього Публічного договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення згоди, зазначені спори підлягають вирішенню в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

6.8. У разі запізнення Замовника більше, ніж на 20 хвилин або якщо Замовник не з’явився у місці надання медичних послуг у визначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку приймає рішення про відміну чи перенесення дати та часу надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Замовника.

6.9. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я генерального директора Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

6.10. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Публічний договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Публічного договору.

7.2. Цей Публічний договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Публічного договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Публічного договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Публічний договір, протягом 8 (восьми) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Публічного договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Публічного договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Публічного договору.

7.4. Виконавець має право вносити зміни до цього Публічного договору, шляхом затвердження нової редакції цього Публічного договору. Внесені зміни набувають чинності в день розміщення нової редакції Публічного договору на Сайті Виконавця. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Публічного договору, в тій редакції, яка була чинною (розміщеною на Сайті Виконавця) на момент вчинення Підтверджуючих дій.

7.5. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні особи (пацієнти) приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Публічного договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

7.6. Сторони зобов’язуються забезпечити повну, сувору конфіденційність інформації, що була отримана від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Публічного договору. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.7. Чинний Прейскурант цін розміщується на Сайті Виконавця за посиланням: (https://median.kiev.ua/ua/poslugi), а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками МЦ, при оформленні замовлення або вчиненні інших підтверджуючих дій.

7.8. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця та на офіційних сторінках Виконавця у мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/median.clinic) та Інстаграм (https://www.instagram.com/m.c.median/) носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування пацієнтів.

7.9. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій документи, що посвідчують особу Замовника, відомості, необхідні для з’ясування фізичного стану Замовника та інші документи та інформацію.

7.10. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7.11. У місцях провадження діяльності Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця. Такі обмеження впроваджені виключно з метою недопущення розкриття лікарської таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації.

7.12. Виконавець не несе відповідальності пов’язаної з використанням інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень.

Згоден з умовами Публічного договору (угоди) про надання медичних послуг.


(044) 207-80-00(044) 207-80-01(093) 207-80-00Telegram Viber Viber Обратная связь
Где вы находитесь?